Културно-историческо наследство

Природни забележителности

Пещери

Защитени територии

Религиозни храмове

Музеи и галерии

Архитектурни забележителности
 
   

Обявена по предложение на БДЗП за защитена територия със Заповед No.569/31.10.2000 г.с цели на обявяване:

  • Опазване на популации на защитени и застрашени от изчезване видове животни и растения, в т. ч. чер ен щъркел, египедски лешояд, белоглав лешояд, голям ястреб, блоопашат мишелов, черношипа ветрушка, сокол скитник,
  • Опазване на популации на защитени и застрашени от изчезване видове животни и растения, в т. ч. тракийски кеклик, бухал, синявица, скална лястовица, червенокръста лястовица, испанско каменарче, пъстър скален дрозд, син скален дрозд, червеногушо коприварче, скална зидарка, белочела зидарка и др.
  • Опазване на типични за Източните Родопи скални и горски хабитати.

Защитената местност е с площ 346 ха и включва още ксеротермни дъбови гори, храсталаци от драка и келяв габър и сухолюбиви тревни съобщества.

Районът е от изключително значение за опазването на орнитофауната.

Тук е едно от гнездовищата на белоглавите лешояди, използвано периодично през годините.

Скалните местообитания са заети от растителни съобщества с отворена структура, с участието тлъстига (Sedum sp.), карамфил (Dianthus sp.), мащерки (Thymus sp.), каменоломки (Saxifraga sp.) и др.

По скалите гнездят и включените в Чевената книга египетски лешояд (Neophronpercnopterus), черен щъркел (Ciconianigra), белоопашат мишелов (Buteorufinus), бухал (Bubobubo).

В защитената местност се срещат още черношипа ветрушка (Falcotinnunculus), тракийски кеклик (Alectorischukar), испанско каменарче (Oenanthehispanica), червеногушо коприварче (Sylvia cantilans), белочела сврачка (Laniusnubicus), черноглава овесарка (Emberizamelanocephala), скална зидарка (Sittaneumayer), синявица (Coraciasgarrulus), орфеево коприварче (Sylviahortensis), пъстър (Monticolasaxatilis) и син (M. solitarius) скални дроздове.

© 2011, Municipality of Kardjali. All Right Reserved.